Shadi Ramadan Alkafarna, شادي رمضان الكفارنة |, Al-Quds Open University, Palestine, State of